Oznámenie EÚ o ochrane osobných údajov

 

 

Toto oznámenie bolo naposledy zmenené dňa 30. novembra 2020.

Kto sme

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd., a SF Technology Co. Ltd. („SF“, „my“ alebo „nás“) vždy rešpektujú vaše súkromie a vážia si dôveru, ktorú do nich vkladáte, keď s nami zdieľate svoje osobné údaje.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov („oznámenie“) stanovuje, ako zhromažďujeme, uchovávame, používame, zverejňujeme a inak spracúvame vaše osobné údaje, prečo a s akými právnymi dôvodmi ich spracúvame, s kým a na aké účely ich zdieľame, práva, na ktoré môžete mať nárok a vaše voľby v súvislosti s používaním vašich osobných údajov. Toto oznámenie sa vzťahuje na naše spracúvanie vašich osobných údajov, ak sa na takéto spracovanie vzťahujú zákony o ochrane údajov platné vo Veľkej Británii (vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov). Toto oznámenie sa vzťahuje na naše používanie osobných údajov, keď vám alebo vašej organizácii poskytujeme produkty a/alebo služby, keď používate náš oficiálny web alebo webové stránky IBS („webová stránka“), naše mobilné aplikácie (ak sú k dispozícii) a akýkoľvek iný kanál alebo mobilnú funkciu, ktorú prevádzkujeme, keď u nás zadáte objednávku alebo ste s nami inak v kontakte a keď si zakúpite služby a budete s nami komunikovať off-line (spoločne len „služby“). Ak sa na vás niečo z uvedeného vzťahuje, pozorne si prečítajte toto oznámenie. Spoločnosť SF zobrazí toto oznámenie alebo odkazy na toto oznámenie na webovej stránke (vrátane prípadov, keď zadávate objednávky).

Keď v tomto oznámení uvádzame „vy“, znamená to aj vás a/alebo vašu organizáciu.

SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd., a SF Technology Co. Ltd. sú správcami údajov, pokiaľ ide o vaše osobné údaje, ktoré spracúvajú. Ichkontaktné údaje sú uvedené v prílohe 1 k tomuto oznámeniu.

SF Express (Europe) Co., Ltd. a S.F. Express Co., Ltd. sú spoločnými správcami údajov, pokiaľ ide o činnosti spracovania, ktoré vykonávajú pri poskytovaní našich služieb vám. Bližšie informácie nájdete v prílohe 2 k tomuto oznámeniu.

 

Deti

Vedome nezhromažďujeme informácie od detí mladších ako 18 rokov a naše služby nie sú na ne zamerané. Ak máte menej ako 18 rokov, nesmiete nám poskytovať žiadne osobné údaje ani sa registrovať pre služby a ak chcete naše služby využívať, spoľahnite sa, že vám pomôže rodič alebo zákonný zástupca.

Ak ako osoba s rodičovskou zodpovednosťou za dieťa zistíte, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje bez vášho súhlasu, kontaktujte nás a v prípade potreby osobné údaje odstránime.

 

Zhromažďovanie a používanie údajov

Právne základy pre spracovanie údajov

Spôsoby, akým zhromažďujeme vaše údaje a zdroje údajov

Právne a iné požiadavky

Ako dlho uchovávame vaše informácie

Informácie, ktoré zdieľame

Kde budú uložené vaše informácie

Vaše práva

Bezpečnosť

Odkazy na webové stránky tretích strán

Zmeny tohto oznámenia

Ako nás môžete kontaktovať

 

1.       Zhromažďovanie a používanie údajov

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať, ukladať a používať:

a)       na podnikanie;

b)       na umožnenie prístupu na našu webovú stránku, registráciu / prihlásenie sa na odber / nákup / používanie našich služieb;

c)       na umožnenie prístupu a používanie našich mobilných aplikácií (ak sú k dispozícii) („Aplikácie“);

d)       na splnenie našich zákonných povinností;

e)       na splnenie akéhokoľvek účelu, o ktorom vás informujeme, keď zhromažďujeme vaše osobné údaje; a

f)        na splnenie ďalších účelov uvedených podrobnejšie v tejto časti.

Ďalej sme identifikovali typy informácií, ktoré môžeme zhromažďovať alebo prijímať, ako ich použijeme a prečo ich použijeme.

a)       Registrácia účtu: na dokončenie vytvorenia účtu na našich webových stránkach vás požiadame o poskytnutie nasledujúcich informácií (ďalej spoločne len „informácie o účte“): číslo vášho mobilného telefónu, e-mailovú adresu, názov účtu a heslo k účtu. Vašu totožnosť overíme odoslaním overovacieho kódu prostredníctvom e-mailu.

b)      Logistické služby (vrátane colného odbavenia): keď zadáte objednávku na odoslanie alebo nám budú poskytnuté vaše informácie, pretože ste príjemcom zásielky, ktorá bola u nás objednaná, spoločnosť SF (alebo prípadne jej autorizovaný obchodný partner) zhromaždí vaše informácie na nasledujúce účely: i) zadanie objednávky na odoslanie; ii) generovanie štítkov pre balíky; iii) generovanie proforma faktúr; iv) sledovanie zásielky pri jej doručení príjemcovi; v) starostlivosť o odchádzajúce colné odbavenie; vi) starostlivosť o prichádzajúce colné odbavenie v Číne; a vii) doručenie zásielky v Číne. Medzi osobné údaje, ktoré budeme na tieto účely spracovávať, patria nasledujúce:

o    mená, adresy a kontaktné informácie odosielateľa a príjemcu;

o    informácie o zásielke („Informácie o nákladnom liste“) (tieto informácie používame na odoslanie objednávky, vygenerovanie logistického nákladného listu, vyzdvihnutie, triedenie, skladovanie a prepravu zásielky, vykonanie colného odbavenia pri vývoze alebo dovoze a doručenie zásielky);

o    tam, kde to zákon povoľuje alebo vyžaduje, zhromaždite svoje doklady totožnosti, aby ste overili svoju totožnosť a vykonali vývozné alebo dovozné colné vyhlásenie;

o    meno, kontaktné informácie a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť, keď nás kontaktujete kvôli sťažnosti alebo žiadosti (upozorňujeme, že ak zavoláte do nášho call centra alebo sa s nami inak telefonicky spojíte, konverzácie môžeme nahrávať, aby sme mohli riešiť a /alebo sa vyhnúť prípadným sporom); a

o    ak nám bola poskytnutá nesprávna alebo neúplná adresa, môžeme v súlade s platnými právnymi predpismi doplniť a/alebo opraviť tieto informácie o adrese pomocou vašich predchádzajúcich informácií v nákladnom liste, aby sme sa vyhli opakovanému potvrdzovaniu adresy odosielateľom/príjemcom a zaručili sme efektívnosť dodania (aby bolo minimalizované riziko straty v dôsledku nesprávneho alebo oneskoreného doručenia a aby ste si mohli vychutnať lepšie služby).

c)       Platobné údaje: Ak by ste chceli dostať faktúru za naše služby, budeme tiež zhromažďovať nasledujúce informácie: názov faktúry, ID daňového poplatníka, e-mailovú adresu príjemcu a akékoľvek ďalšie informácie poskytnuté podľa vášho fakturačného dopytu, ako sú informácie o kupujúcom.

d)       Odosielanie správ: Budeme zhromažďovať informácie o vašom zariadení, aby sme vám mohli poslať trasu zásielky, stav platby, kupóny a propagačné akcie. Na svojom mobilnom telefóne alebo na iných zariadeniach môžete v „Nastaveniach“ povoliť funkciu „Nerušiť“, prípadne v aplikácii alebo na oficiálnom účte WeChat.

e)       Služby zákazníkom a popredajné služby: Naši zástupcovia zákazníckych služieb a popredajných služieb môžu používať informácie o vašom účte a informácie o nákladnom liste. To má zaručiť bezpečnosť vášho účtu. Naše call centrum a online zástupcovia zákazníckych služieb použijú informácie o vašom účte a informácie o nákladnom liste na overenie vašej identity. Ak budete chcieť, aby sme vám poskytli zákaznícke služby a/alebo popredajné služby v súvislosti so službami, ktoré vám poskytujeme, požiadame vás o informácie o nákladnom liste a informácie o trase zásielky. V prípade potreby môžete byť tiež požiadaní o poskytnutie dodatočných informácií na zodpovedanie vášho dotazu.

f)        Prieskumy: Tam, kde vykonávame prieskumy, môžeme zhromažďovať informácie, ktoré ste uviedli, ak sa rozhodnete zúčastniť sa nášho prieskumu (vrátane mena kontaktnej osoby, názvu spoločnosti, kontaktného telefónneho čísla, e-mailovej adresy, vami poskytnutých informácií o dopyte v časti „Dopyt na spoluprácu“ na oficiálnej webovej stránke S.F.).

g)       Zlepšenie našich produktov alebo služieb: Na základe informácií o vašom účte a informácií o nákladnom liste môžeme vytvoriť užívateľský profil, ktorý vám bude poskytovať personalizované služby a zasielať informácie o službách, ktoré by vás mohli zaujímať. V prípade potreby môžeme skombinovať informácie, ktoré zhromažďujeme z vašich rôznych zariadení, s cieľom zlepšiť našu ponuku služieb (napr. aby sa zaistilo, že služby, ktoré sú vám ponúkané z rôznych zariadení, sú navzájom konzistentné a/alebo sa navzájom dopĺňajú). Aby sme vám mohli poskytovať personalizované služby a zlepšovať naše služby (vrátane zlepšovania výkonu expresného zberu / doručovania a celkovej spokojnosti zákazníkov), môžeme, pokiaľ to umožňujú platné zákony, tiež kombinovať a vykonávať analýzu údajov o informáciách, ktoré o vás zhromažďujeme i) používaním našich služieb; alebo ii) z verejne dostupných zdrojov (ako sú oficiálne vládne webové stránky (napr. ministerstvo priemyslu a obchodu, oddelenie dopravy, daňové oddelenie, súdy)).

h)       Bezpečnosť: Aby sme zaistili bezpečnosť našich systémov (napr. aby sme predišli akýmkoľvek útokom typu phishing, zabezpečte ochranu vášho účtu), pokiaľ to umožňujú a/alebo vyžadujú platné zákony, môžeme spracovávať informácie o vašom prehliadači, URL, informácie o nákladnom liste, informácie o softvéri alebo zariadeniu, ktoré používate. Informácie o vás zhromažďujeme aj prostredníctvom našich bezpečnostných systémov (ako je kamerový systém), keď navštevujete naše priestory.

i)        Priamy marketing: S cieľom propagovať naše služby a v rozsahu povolenom platnými zákonmi môžeme vykonávať priamy marketing vrátane zasielania reklám a iných komerčných informácií, ktoré by vás alebo vašu organizáciu mohli zaujímať. Za týmto účelom spracujeme vaše meno, údaje o vašej organizácií a kontaktné údaje, ako je vaša firemná e-mailová adresa.

j)        Anonymizácia: V súlade s platnými zákonmi môžeme anonymizovať, agregovať alebo inak de-identifikovať vaše osobné údaje (takým spôsobom, že vás už nie je možné identifikovať), aby sme mohli vykonávať analýzu údajov, štatistické štúdie a pomôcť nám pochopiť, ako môžeme naše služby zlepšiť.

 

2.       Právne základy pre spracovanie údajov

Na spracovanie vašich osobných údajov potrebuje SF právny základ. Právny základ pre naše spracovanie závisí od účelov spracovania. Kedykoľvek zhromažďujeme alebo inak spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak na základe nasledujúcich právnych základov:

a)       Ak to vyžaduje zákon, váš súhlas s takýmto zhromažďovaním a spracovaním (napríklad váš súhlas môžeme potrebovať na spracovanie vašich osobných údajov pre činnosti priameho marketingu alebo pri použití technológie, ako sú súbory cookie);

b)       Z dôvodu nevyhnutnosti plnenia zmluvy s vami, ako je váš súhlas s našimi podmienkami použitia a inými zmluvami;

c)       Na účely našich legitímnych obchodných záujmov za predpokladu, že za každých okolností zvážime nevyhnutnosť nášho spracovania na daný účel oproti vašim záujmom týkajúcim sa súkromia a dôvernosti, vrátane zohľadnenia vašich odôvodnených očakávaní, vplyvu spracovania a akýchkoľvek záruk, ktoré sú alebo by mohli byť zavedené. Za každých okolností obmedzíme takéto spracovanie pre náš legitímny obchodný záujem na to, čo je nevyhnutné pre jeho účely. Pokiaľ spracúvame osobné údaje na základe toho, že je spracovanie nevyhnutné na účely našich legitímnych obchodných záujmov, medzi tieto záujmy patria:

 1.         propagácia našich služieb, zlepšenie vašich skúseností pri interakcii s nami;
 2.        vývoj a vylepšenie produktu, kde nám spracovanie umožňuje vylepšiť, upraviť, personalizovať alebo inak zlepšiť naše služby a komunikáciu v prospech našich zákazníkov a lepšie porozumieť tomu, akú majú ľudia interakciu s našimi službami;
 3.         prevody v rámci organizácie na administratívne a iné legitímne obchodné účely;
 4.        detekcia a prevencia podvodov;
 5.         obhajoba alebo stanovenie právnych nárokov;
 6.         zvýšenie našej bezpečnosti, bezpečnosti našich zamestnancov a tretích strán (ako sú hostia) (vrátane kybernetickej bezpečnosti vrátane zlepšenia zabezpečenia našej siete a informačných systémov);
 7.        všeobecné obchodné operácie a starostlivosť (napríklad na rozvoj a udržiavanie vzťahov s predajcami, partnermi a inými organizáciami a jednanie s jednotlivcami, ktorí pre nich pracujú); a
 8.        poskytovanie našich služieb vám.

d)       Ak je spracovanie vašich osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti; napríklad zákonné lehoty na uchovávanie daní, reakcie na žiadosti vládnych agentúr (napríklad súdov), colných orgánov na účely colného odbavenia.

Ak by ste chceli získať viac informácií o našich legitímnych záujmoch na spracovanie vašich osobných údajov, kontaktujte nás, ako je uvedené nižšie.

Informácie o vás (vrátane vašich osobných údajov) dostaneme tiež vtedy, ak budete používať akékoľvek iné webové stránky alebo aplikácie, ktoré prevádzkujeme, alebo iné služby poskytované nami alebo spoločnosťami našej skupiny. V takom prípade budú tieto informácie zdieľané v rámci skupiny a skombinované s informáciami zhromaždenými na túto tému. Môžeme s vami komunikovať aj prostredníctvom vašich účtov na sociálnych sieťach.

Nerobíme automatizované rozhodnutia, ktoré majú pre vás závažné právne účinky. Ak sa to však v budúcnosti zmení, zaistíme, aby bolo takéto rozhodovanie v súlade s platnými zákonmi a aby ste boli o takom rozhodovaní informovaní v súlade s platnými zákonmi.

3.       Spôsoby, akým zhromažďujeme vaše údaje a zdroje údajov

Vaše osobné údaje buď a) poskytujete vy (napr. prostredníctvom našej webovej stránky / kde používate naše služby); b) sú získavané od tretích strán (napríklad od iných subjektov v našej skupine); alebo c) sú získavané z verejne dostupných zdrojov (napr. internet, obchodný register).

Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať, ak vy alebo vaša spoločnosť dodávate výrobky a/alebo nám poskytujete služby alebo ak my dodávame výrobky a/alebo poskytujeme služby vám alebo vašej spoločnosti (vrátane miest, kde realizujeme priamy marketing); a

Okrem toho môžeme tiež zhromažďovať vaše osobné údaje z nasledujúcich zdrojov:

 •          Priamo aj nepriamo z činnosti na webových stránkach. Napríklad z podrobností o použití webových stránok, ktoré sa zhromažďujú automaticky. Okrem toho, ako mnohé organizácie, používame „cookies“, čo sú malé textové súbory, ktoré môže webová stránka použiť na rozpoznanie opakujúcich sa používateľov, uľahčenie trvalého prístupu a používania stránky používateľom a sledovanie správania používateľov, napríklad webových stránok, ktoré navštívite. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách používania súborov cookie;
 •          Z webových stránok sociálnych médií;
 •          Od strategických obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní určitých transakcií a služieb (napr. autorizovaní predajcovia, autorizovaní obchodní partneri, ktorí môžu za vás preberať vaše balíky, poskytovatelia kreditných kariet, spracovanie platieb, sociálne médiá, predajcovia produktov, reklamné siete, poskytovatelia analytických služieb, hosťovanie a ďalší strategickí partneri).

 

4.       Právne a iné požiadavky

Ako je vysvetlené vyššie, niektoré osobné údaje, ktoré požadujeme, sú potrebné na poskytovanie služieb a ak nie sú poskytnuté, je možné, že vám nebudeme môcť poskytnúť príslušné služby alebo poskytnúť informácie, ktoré ste od nás požadovali.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež spracované, ak je to potrebné na odôvodnenú žiadosť orgánu činného v trestnom konaní alebo regulačného orgánu, inštitúcie alebo agentúry alebo s cieľom vyšetrovať, predchádzať alebo prijímať opatrenia týkajúce sa podozrivých nezákonných aktivít alebo podvodov, na presadzovanie alebo uplatňovanie našich podmienok použitia a iných dohôd na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti spoločností skupiny, zákazníkov, klientov a iných alebo na obranu právnych nárokov. Osobné údaje nevymažeme, ak sú relevantné pre vyšetrovanie alebo spor, alebo kým ich platné zákony neumožnia vymazať. Budú sa naďalej ukladať, kým sa tieto záležitosti úplne nevyriešia, a kým ich nebude možné zákonne odstrániť.

Všetky osobné informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom našej webovej stránky, musia byť úplné a presné. Upozorňujeme, že v prípade potreby vás môžeme kontaktovať pre overenie si vašich osobných údajov.

 

5.       Ako dlho uchovávame vaše informácie

Vaše informácie budeme uchovávať tak dlho, ako to bude odôvodnene potrebné, a na riešenie reklamácií. Vaše údaje tiež uchováme tak, aby boli v súlade s právnymi, účtovnými alebo ohlasovacími požiadavkami.

Existujú tiež určité druhy informácií, ako napríklad daňová evidencia, ktoré podľa zákona vyžadujú uchovávanie po určitú dobu.

Vo všeobecnosti kritériá, ktoré používame na určenie období uchovávania, sú tieto:

 • či existujú zmluvné alebo zákonné povinnosti, ktoré vyžadujú, aby sme údaje uchovávali po určitú dobu;
 • či ste s nami v poslednej dobe komunikovali;
 • či existuje pretrvávajúci právny nárok, ktorý sa týka akéhokoľvek obchodného (alebo iného) vzťahu, ktorý s nami máte, alebo ktorý inak súvisí s vašim vzťahom s nami; a
 • či akýkoľvek platný zákon, štatút alebo predpis umožňuje konkrétne obdobie uchovávania;

Tieto kritériá môžu tiež znamenať, že upravíme časové obdobie, počas ktorého uchovávame vyššie uvedené kategórie osobných informácií.

Vaše osobné údaje odstránime, ak ich už nebudeme na vyššie uvedené účely potrebovať.

Naše postupy uchovávania určitých osobných údajov sú tieto:

Informácie o účte a informácie o nákladnom liste:

 •          Informácie o vašom účte a informácie o právach, záujmoch a virtuálnych aktívach vo vašom účte už nebudú prístupné bezprostredne po zrušení vášho účtu, účty niektorých kanálov umiestnenia objednávky však majú obdobie sťahovania (napríklad tridsať dní), takže informácie môžu byť po uplynutí tohto obdobia vymazané. Po vymazaní nie je možné tieto informácie obnoviť.
 •          Aby bol váš dopyt uspokojený, informácie o vašom nákladnom liste budú v živom systéme spoločnosti SF rezervované na tridsať dní až šesť mesiacov (v závislosti od konkrétneho kanála podania objednávky) a na informácie o trase zásielky sa môžete informovať na oficiálnej webovej stránke spoločnosti SF Express pomocou odosielateľa uvedeného na nákladnom liste, čísla mobilného telefónu príjemcu alebo čísla nákladného listu a kanála podanej objednávky (ako je aplikácia spoločnosti SF Express); po uplynutí tejto lehoty odstránime informácie o vašom nákladnom liste z popredného systému spoločnosti, aby nebolo možné tieto informácie vyhľadať ani k nim získať prístup.
 •          Upozorňujeme, že na vykonanie colného konania budeme potrebovať informácie o vašom účte a informácie o nákladnom liste. Colné zákony nariaďujú, že tieto osobné údaje - niektoré z nich - musíme uchovávať/ukladať. Spravidla sa toto obdobie pohybuje od 3 do 7 rokov, v závislosti od príslušnej krajiny a colných zákonov. V týchto prípadoch budeme uchovávať iba osobné údaje potrebné na splnenie našich zákonných povinností.

Marketing:

 •          Kópiu vašich kontaktných údajov si ponecháme, ak vznesiete námietku proti prijímaniu priamej marketingovej komunikácie alebo ak sa z nej odhlásite. Vaše údaje pridáme do nášho zoznamu zákazu, aby sme zaistili, že od nás nebudete v budúcnosti dostávať žiadnu marketingovú komunikáciu. Osobné údaje tiež nevymažeme, ak sú relevantné pre vyšetrovanie alebo spor. Budú sa naďalej ukladať, kým sa tieto záležitosti úplne nevyriešia.

Spory:

 •          Tam, kde je to relevantné, budeme tiež uchovávať vaše osobné údaje po dobu platnej premlčacej lehoty pre nároky, ktoré môžu byť voči nám vznesené neskôr (napr. vo všeobecnosti šesť až desať rokov v závislosti od príslušnej jurisdikcie). To nám umožní uplatňovať akékoľvek zákonné práva, ktoré môžeme mať, alebo brániť akékoľvek právne nároky, ktoré môžu vzniknúť. Za určitých okolností môže byť potrebné, aby sa osobné údaje uchovávali dlhší čas, napríklad v prípade, že s vami pokračujeme v korešpondencii alebo v prípade prebiehajúceho právneho nároku alebo regulačného vyšetrovania. Obdobie, počas ktorého uchovávame vaše osobné údaje, bude závisieť od trvania takéhoto nároku alebo vyšetrovania a od akejkoľvek potreby, aby sme zaistili, že uchovávame potrebné údaje na uplatnenie akýchkoľvek zákonných práv, ktoré môžeme mať.

Kontaktujte nás na joeyxie@sf-express.com, kde získate ďalšie informácie o konkrétnych dobách uchovávania, ktoré sa vzťahujú na vaše osobné údaje.

 

6.       Informácie, ktoré zdieľame

Za určitých okolností poskytujeme vaše osobné údaje tretím stranám, ako sú naši poskytovatelia služieb, spoločnosti skupiny a orgány činné v trestnom konaní. Sú to nasledovné:

 • Informácie o vás zdieľame s ostatnými členmi našej skupiny spoločností, aby sme mohli poskytovať najlepšie služby v celej našej skupine. Sú povinní uchovávať a používať vaše informácie v súlade s týmto oznámením.
 • Vaše osobné údaje budeme zdieľať a mať k nim prístup u poskytovateľov analytických služieb a vyhľadávacích nástrojov, ktorý nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii webových stránok a aplikácie a pri lepšej personalizácii obsahu a reklamy.
 • Vaše informácie zdieľame s našimi autorizovanými obchodnými partnermi, predajcami, určitými dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb, ako sú napríklad spracovatelia údajov. Títo môžu vaše osobné údaje pre nás spracovávať napríklad vtedy, ak používame poskytovateľa cloudových služieb (ako je AWS). Medzi ďalších poskytovateľov služieb patria reklamné agentúry, dodávatelia IT, špecialisti na zálohovanie a obnovu po havárii, poskytovatelia e-mailu a externé call centrá. Od našich dodávateľov a poskytovateľov služieb sa bude požadovať, aby splnili naše štandardy týkajúce sa spracovania informácií a zabezpečenia. Informácie, ktoré im poskytneme, vrátane vašich informácií, budú poskytnuté iba v súvislosti s výkonom ich funkcie. Nebudú môcť používať vaše informácie na akékoľvek iné účely, ako sú uvedené v tomto oznámení.
 • Vaše údaje môžeme zdieľať so spracovateľmi platieb. Pri zadávaní objednávky si môžete vybrať platobné služby poskytované stranou súvisiacou so spoločnosťou SF alebo ktoroukoľvek platobnou organizáciou tretej strany spolupracujúcou so spoločnosťou SF (napr. SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, ďalej len „platobné inštitúcie“) a týmto platobným inštitúciám poskytneme číslo vašej objednávky SF a sumu transakcie, aby sme potvrdili váš platobný príkaz a dokončili platbu.

Vaše osobné údaje môžu byť v určitých prípadoch prevedené na iné organizácie tretích strán:

 • ak diskutujeme o predaji alebo prevode časti alebo celého nášho podnikania - informácie môžu byť prevedené na potenciálnych kupujúcich za vhodných dôverných podmienok;
 • ak dôjde k reorganizácii alebo predaju, informácie môžu byť prevedené na kupujúceho, ktorý vám môže naďalej poskytovať služby;
 • ak nám to ukladá zákon alebo akýkoľvek regulačný kódex alebo postup, ktorý dodržiavame, alebo nás o to požiada akýkoľvek verejný alebo regulačný orgán - napríklad polícia alebo colné orgány;
 • ak bránime právny nárok, vaše informácie môžu byť prenesené podľa potreby v súvislosti s obhajobou takéhoto nároku.

Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané, ak sú anonymizované a agregované, pretože za týchto okolností tieto informácie prestanú byť osobnými údajmi.

 

7.       Kde budú uložené vaše informácie

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenesené a uložené v mieste určenia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA, European Economic Area) vrátane Číny, ktorá nemá ekvivalentné zákony o ochrane údajov s tými, ktoré sa vzťahujú na Európu. Spracovať ich môžu aj zamestnanci pôsobiaci mimo Spojeného kráľovstva a/alebo EÚ, ktorí pracujú pre nás, pre jednu z našich pridružených spoločností alebo pre organizáciu, ktorá je hostiteľom našej webovej stránky.

Keď prenášame vaše osobné údaje mimo Spojené kráľovstvo a/alebo Európsky hospodársky priestor (EEA), prijmeme príslušné opatrenia na ochranu informácií v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Bez ohľadu na rozdiely v cieľových krajinách prenosu informácií však budeme tieto informácie chrániť na úrovni, ktorá nie je nižšia ako úroveň ochrany údajov v krajine, v ktorej boli osobné údaje pôvodne zhromaždené.

Pri prevodoch mimo Spojené kráľovstvo a/alebo EEA zvyčajne použijeme štandardné zmluvné doložky (SCCs, Standard Contractual Clauses) ako spôsob, ako zaistiť zavedenie primeraných záruk. Európska komisia tieto vzorové zmluvy schválila. Ak by ste chceli získať kópie SCCs schválených regulátorom, kontaktujte nás na nižšie uvedených kontaktných údajoch.

 

8.       Vaše práva

Vo vzťahu k vašim informáciám máte určité práva. Niektoré z týchto práv budú platiť iba za určitých okolností. Ak by ste chceli uplatniť alebo diskutovať o niektorom z týchto práv, kontaktujte nás na joeyxie@sf-express.com.

 • Prístup: máte právo sa nás opýtať, či spracovávame vaše informácie, a ak áno, môžete požiadať o prístup k svojim osobným informáciám. To vám umožní získať kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, a určité ďalšie informácie o nich.
 • Oprava: máte právo požiadať o opravu akýchkoľvek neúplných alebo nepresných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
 • Vymazanie: za určitých okolností máte právo požiadať nás o vymazanie alebo odstránenie osobných údajov. Existujú tiež určité výnimky, kde môžeme odmietnuť žiadosť o vymazanie, napríklad ak sú osobné údaje požadované z dôvodu súladu so zákonom alebo v súvislosti s nárokmi.
 • Obmedzenie: máte právo požiadať nás, aby sme pozastavili spracovanie určitých vašich osobných údajov, napríklad ak chcete, aby sme zistili ich správnosť alebo dôvod ich spracovania.
 • Prenos: môžete požiadať o prenos určitých svojich osobných údajov na inú stranu.
 • Námietka: ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (alebo záujmov tretej strany), môžete proti tomu namietať. Môžeme však mať právo pokračovať v spracovaní vašich informácií na základe našich oprávnených záujmov alebo tam, kde to súvisí s právnymi nárokmi. Máte tiež právo namietať, kde spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu.
 • Súhlas: ak spracúvame osobné údaje so súhlasom, môžete svoj súhlas odvolať.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie, v ktorom máte trvalý pobyt, v ktorom máme sídlo alebo v ktorom došlo k údajnému porušeniu práva na ochranu údajov. Vo Veľkej Británii môžete podať sťažnosť na Úrade komisára pre informácie (Tel: 0303 123 1113 alebo na www.ico.org.uk).

 

9.       Bezpečnosť

Zaväzujeme sa uchovávať vaše osobné údaje v bezpečí. Máme zavedené fyzické, technické a administratívne opatrenia, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo použitiu vašich informácií.

 

10.    Odkazy na webovú stránku tretej strany

Naša webová stránka, bulletiny, e-mailové aktualizácie a iná komunikácia môžu z času na čas obsahovať odkazy na a z webových stránok iných vrátane našich partnerských sietí, inzerentov a iných spoločností skupiny a/alebo sociálnych sietí, ktoré vám ponúka a podporuje váš prehliadač.

Osobné informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom týchto webových stránok, nie sú predmetom tohto oznámenia a zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi týmito webovými stránkami nie je našou zodpovednosťou. Ak kliknete na odkaz na niektorú z týchto webových stránok, upozorňujeme, že tieto webové stránky majú svoje vlastné oznámenia, ktoré určujú spôsob zhromažďovania a spracovania vašich informácií pri ich návšteve. Ak chcete získať ďalšie informácie o účele a rozsahu zberu a spracovania údajov v súvislosti s funkciami sociálneho zdieľania, navštívte oznámenia subjektov, prostredníctvom ktorých sa ich rozhodnete zdieľať.

11.    Zmeny tohto oznámenia

Toto oznámenie sa môže z času na čas zmeniť.

Ak na tomto oznámení zmeníme niečo dôležité (informácie, ktoré zhromažďujeme, spôsob, akým ich používame alebo prečo), upozorníme na tieto zmeny v hornej časti oznámenia a poskytneme na ne viditeľné prepojenie počas primerane dlhého obdobia po zmene.

Hneď ako bude toto oznámenie uverejnené na našej webovej stránke, automaticky nadobudne účinnosť. Najnovšia verzia tohto oznámenia bude mať prednosť pred všetkými predchádzajúcimi verziami.

Ak chcete získať prístup k predchádzajúcim verziám tohto oznámenia, kontaktujte nás.

 

12.    Ako nás môžete kontaktovať

Ak by ste chceli viac informácií o spôsobe, akým spravujeme osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, alebo máte obavy, že sme mohli narušiť vaše súkromie a chcete podať sťažnosť, kontaktujte nás, ako je to uvedené nižšie. Urobíme všetko pre to, aby sme vašu sťažnosť vyriešili.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia, kontaktujte nás:

E-mailová adresa: joeyxie@sf-express.com,

Adresa: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

Príloha 1

Kontaktné údaje prevádzkovateľov údajov, na ktorých sa vzťahuje toto oznámenie

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.:

Adresa: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Ak máte otázky, kontaktujte nás:

E-mail: joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Adresa: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054               

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Ak máte akékoľvek otázky pre spoločnosť S.F. Express Co., Ltd., kontaktujte nás prosím pomocou vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

顺丰科技有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Adresa: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054              

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Meno a kontaktné údaje zástupcu spoločnosti SF Technology Co. Ltd. sú nasledujúce:

Názov: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Kontaktné údaje: joeyxie@sf-express.com

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spoločnosti SF Technology Co., Ltd., kontaktujte zástupcu prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie.

 

 

Príloha 2

Zodpovednosti vo vzťahu k spoločnému prevádzkovaniu

 

SF Express (Europe) Co., Ltd. („SF UK“) a S.F. Express Co., Ltd. („SF China“) sú spoločnými prevádzkovateľmi údajov, týkajúcich sa činností spracovania, ktoré vykonávajú pri poskytovaní našich služieb pre vás. To znamená, že môžu spoločne určiť účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov.

 

Nasledujúca tabuľka uvádza opatrenia, ktoré boli dohodnuté medzi spoločnosťou SF China a spoločnosťou SF UK ako spoločnými prevádzkovateľmi údajov, vrátane toho, kto bude zodpovedný za to, že vám poskytne informácie o tom, ako a prečo používame vaše informácie a kto bude zodpovedný za vybavenie vašich žiadostí.

 

 

Zodpovednosti

 

Zodpovedná strana

Poskytujte oznámenia o ochrane osobných údajov

Obe

 

Odpoveď dotknutým osobám (vrátane dotazov na individuálne práva dotknutých osôb)

 

SFUK

Informovať dotknutú osobu o porušení ochrany osobných údajov

 

SFUK

Kontaktné miesto pre všetky otázky týkajúce sa osobných údajov

 

Pozri prílohu 1