Klauzula informacyjna RODO

 

Data ostatniej aktualizacji klauzuli informacyjnej: 30 listopada 2020 r.

Informacje o spółce

Spółki SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd., oraz SF Technology Co. Ltd. („SF” lub „Spółka”) zawsze szanują prywatność swoich użytkowników i doceniają, że obdarzają je oni zaufaniem, przekazując im swoje dane osobowe.

Niniejsza Klauzula informacyjna („Klauzula”) określa, w jaki sposób Spółka gromadzi, przechowuje, wykorzystuje, ujawnia i w inny sposób przetwarza dane osobowe Użytkownika, dlaczego i na jakiej podstawie prawnej to robi, komu i w jakim celu je udostępnia, jak również wyjaśnia prawa przysługujące Użytkownikowi w zakresie wykorzystania przez Spółkę jego danych osobowych. Niniejsza Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania przez Spółkę danych osobowych Użytkownika w przypadkach, gdy odbywa się to na podstawie przepisów o ochronie danych obowiązujących w Wielkiej Brytanii (w tym Rozporządzenia o ochronie danych osobowych). Niniejsza Klauzula dotyczy przetwarzania przez Spółkę danych osobowych na potrzeby dostarczania produktów i/lub świadczenia usług Użytkownikowi lub jego firmie, korzystania przez niego z oficjalnej strony internetowej Spółki lub strony IBS („Witryna”), jej aplikacji mobilnych (jeśli dotyczy) oraz innego kanału lub funkcjonalności mobilnej udostępnianej przez Spółkę, składania zamówienia lub kontaktowania się ze Spółką w innym celu oraz dokonywania zakupu usług i kontaktowania się ze Spółką offline (łącznie „Usługi”). Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszą Klauzulą, jeśli dotyczy go któraś z wyżej wymienionych sytuacji. SF zamieści niniejszą Klauzulę lub linki do niej na Witrynie (w tym również w momencie składania zamówienia przez Użytkownika).

Określenie „Użytkownik” stosowane w niniejszej Klauzuli oznacza Użytkownika i/lub jego firmę

Spółki SF Express (Europe) Co., Ltd., S.F. Express Co., Ltd., oraz SF Technology Co. Ltd. są administratorami danych w odniesieniu do przetwarzanych przez siebie danych osobowych Użytkownika. Ich dane kontaktowe podano w Załączniku 1 do niniejszej Klauzuli informacyjnej.

Spółki SF Express (Europe) Co., Ltd. Oraz S.F. Express Co., Ltd. są łącznie administratorami danych w odniesieniu do czynności przetwarzania wykonywanych na potrzeby świadczenia usług Użytkownikowi. Więcej informacji na ten temat podano w Załączniku 2 do niniejszej Klauzuli informacyjnej.

 

Dane dzieci

Spółka nie gromadzi świadomie danych osobowych osób poniżej 18 roku życia, a Usługi nie są dla nich przeznaczone. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przekazywać Spółce swoich danych osobowych ani dokonywać rejestracji w celu korzystania z Usług; jeśli chcą korzystać z Usług Spółki, muszą uzyskać na to zgodę swojego rodzica lub opiekuna.

Jeśli osoba mająca władzę rodzicielską nad dzieckiem dowie się, że jej dziecko przekazało Spółce swoje dane osobowe bez zgody swojego rodzica lub opiekuna, powinna się ona skontaktować ze Spółką, a w razie konieczności dane takie zostaną usunięte.

 

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Podstawy prawne przetwarzania danych

Sposoby gromadzenia danych i źródła danych

Wymogi prawne i inne

Okres przechowywania danych

Udostępnianie danych

Miejsce przechowywania danych

Prawa Użytkownika

Środki bezpieczeństwa

Linki do stron innych firm

Zmiany w niniejszej Klauzuli informacyjnej

Kontakt ze Spółką

 

 

1.       Gromadzenie i wykorzystanie danych

Spółka będzie gromadzić przechowywać i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu:

a)       prowadzenia działalności gospodarczej;

b)       umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Witryny, dokonania rejestracji/subskrypcji/zakupu/korzystania z Usług;

c)       udzielenia dostępu i umożliwienia Użytkownikowi korzystania z aplikacji mobilnych Spółki (w stosownych przypadkach) („Aplikacje”);

d)       wywiązania się ze swoich obowiązków prawnych;

e)       w innym celu wskazanym Użytkownikowi w momencie gromadzenia jego danych osobowych; oraz

f)        w innych celach określonych bardziej szczegółowo w niniejszym punkcie.

Poniżej podano, jakie rodzaje danych Spółka może gromadzić lub otrzymywać oraz w jaki sposób i dlaczego będzie je wykorzystywać.

a)       Rejestracja konta: w celu utworzenia konta na Witrynie Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych (zwanych dalej łącznie „Danymi konta”): swojego numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, nazwy konta oraz hasła do konta. Tożsamość Użytkownika zostanie zweryfikowana poprzez przesłanie mu kodu weryfikacyjnego pocztą elektroniczną.

b)      Usługi logistyczne (w tym odprawa celna): kiedy Użytkownik składa zlecenie przesyłki lub Spółka otrzymuje jego dane, ponieważ jest on odbiorcą zleconej przesyłki, SF (lub odpowiednio jej upoważnieni partnerzy biznesowi) będą gromadzić dane Użytkownika w następujących celach: (i) utworzenia zlecenia przesyłki, (ii) wygenerowania etykiet na paczki, (iii) generowania faktur pro forma; (iv) śledzenia przesyłki w drodze do odbiorcy; (v) realizacji odprawy wywozowej, (vi) realizacji odprawy przywozowej w Chinach oraz (vii) dostarczenia przesyłki w Chinach. Dane osobowe przetwarzane w tych celach obejmują:

o    imiona i nazwiska lub nazwę, adresy i dane kontaktowe nadawcy i odbiorcy;

o    informacje przewozowe („Informacje przewozowe”) (które są wykorzystywane w celu złożenia zamówienia, wygenerowania listu przewozowego, odbioru, sortowania, przechowywania i transportu przesyłki, realizacji odprawy eksportowej i importowej oraz dostarczenia przesyłki);

o    w przypadkach dozwolonych lub wymaganych przez prawo Spółka gromadzi dokumenty tożsamości Użytkownika, aby potwierdzić jego tożsamość i dokonać eksportowego lub importowego zgłoszenia celnego;

o    imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz inne informacje, które Użytkownik może podać, kiedy kontaktuje się ze Spółką w celu złożenia reklamacji lub żądania (jeśli Użytkownik kontaktuje się ze Spółką telefonicznie lub dzwoni do biura obsługi klienta, Spółka może nagrywać prowadzone rozmowy w celu zarządzania i/lub uniknięcia ewentualnych sporów); oraz

o    jeśli podany adres dostawy jest niepoprawny lub niekompletny, Spółka może, z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa, uzupełnić i/lub skorygować takie dane adresowe, korzystając z Informacji przewozowych, aby uniknąć ponownego potwierdzania adresu u nadawcy/odbiorcy oraz zagwarantować skuteczność dostawy (w celu zminimalizowania ryzyka dostarczenia przesyłki niewłaściwemu odbiorcy i/lub opóźnienia dostawy oraz zapewnienia Użytkownikowi lepszej obsługi).

c)       Szczegóły płatności: Jeśli Użytkownik pragnie otrzymać fakturę za Usługi, Spółka będzie gromadzić również następujące dane: tytuł faktury, numer identyfikacji podatkowej, adres e-mail odbiorcy oraz wszelkie dodatkowe informacje podane zgodnie z wymogami wystawienia faktury np. dane kupującego.

d)       Przesyłane wiadomości: Spółka będzie gromadzić informacje o urządzeniu Użytkownika, aby móc wysyłać mu informacje o przesyłce, statusie płatności, kuponach i promocjach sprzedaży. Użytkownik może włączyć funkcję „Nie przeszkadzać” w ustawieniach swojego telefonu komórkowego lub odpowiednio innego urządzenia, w aplikacji lub na oficjalnym koncie WeChat.

e)       Obsługa sprzedażowa i posprzedażowe klienta: Pracownicy Spółki zajmujący się obsługą sprzedażową i posprzedażową klienta mogą wykorzystywać Dane konta oraz Informacje przewozowe. Ma to na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa konta Użytkownika. Pracownicy biura obsługi klienta oraz internetowej obsługi klienta będą korzystać z Danych rachunku i Informacji przewozowych w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika. Jeśli Użytkownik pragnie skorzystać z obsługi sprzedażowej lub posprzedażowej klienta w odniesieniu do Usług, zostanie poproszony o podanie Informacji przewozowych i informacji o wysyłce. W razie potrzeby może zostać również poproszony o podanie dodatkowych informacji, aby móc otrzymać odpowiedź na swoje zapytanie.

f)        Ankiety: Jeśli Spółka przeprowadza ankietę, a Użytkownik zdecyduje się wziąć w niej udział, Spółka może gromadzić informacje podane jej przez Użytkownika (w tym imię i nazwisko, nazwę firmy, kontaktowy numer telefonu, adres e-mail, informacje o zapytaniu podane przez Użytkownika w formularzu „Zapytanie o współpracę” na oficjalnej stronie SF).

g)       Ulepszenie produktów lub usług Spółki: Na podstawie Danych konta i Informacji przewozowych Spółka może utworzyć profil Użytkownika, aby świadczyć mu spersonalizowane usługi i wysyłać informacje na temat Usług, którymi może być zainteresowany. W stosownych przypadkach informacje podane przez Użytkownika mogą być łączone z informacjami uzyskanymi z różnych urządzeń w celu ulepszania usług świadczonych przez Spółkę (np. aby zapewnić, że Usługi oferowane Użytkownikowi na różnych urządzeniach są spójne i/lub wzajemnie się uzupełniają). Aby móc świadczyć Użytkownikowi spersonalizowane usługi i ulepszyć swoje Usługi (w tym ulepszyć proces ekspresowego odbierania / dostarczania przesyłek i ogólną obsługę klienta), Spółka może (w przypadkach dozwolonych obowiązującym prawem) również łączyć i analizować dane Użytkownika, które zostały (i) zgromadzone w procesie korzystania z Usług przez Użytkownika lub (ii) zgromadzone z publicznie dostępnych źródeł (takich jak oficjalne strony rządowe np. departament przemysłu i handlu, departament transportu, departament podatkowy, sądy).

h)       Środki bezpieczeństwa: Aby zapewnić bezpieczeństwo swoich systemów (np. w celu zapobiegania atakom phishingowym czy ochrony bezpieczeństwa konta Użytkownika), Spółka może (w przypadkach dozwolonych i/lub wymaganych przez obowiązujące prawo) przetwarzać informacje o przeglądarce Użytkownika, jego adres URL, Informacje przewozowe, informacje o oprogramowaniu i urządzeniu Użytkownika. Ponadto Spółka może gromadzić dane za pośrednictwem swoich systemów bezpieczeństwa (takich jak telewizja przemysłowa), kiedy Użytkownik odwiedza teren Spółki.

i)        Marketing bezpośredni: W celu promowania swoich Usług i w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo Spółka może prowadzić marketing bezpośredni, w tym przesyłać reklamy i inne informacje handlowe, które mogą być interesujące dla Użytkownika lub jego firmy. W tym celu Spółka będzie przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, nazwę jego firmy oraz dane kontaktowe np. służbowy adres e-mail.

j)        Animizacja: Z zastrzeżeniem przepisów obowiązującego prawa Spółka ma prawo animizować i łączyć dane lub w inny sposób pozbawiać je elementów umożliwiających ustalenie tożsamości Użytkownika (w taki sposób, aby ustalenie tożsamości Użytkownika nie było możliwe) w celu przeprowadzenia analizy danych, badań statystycznych oraz zrozumienia, jak można ulepszyć swoje Usługi.

 

2.       Podstawy prawne przetwarzania danych

Spółka musi mieć podstawę prawną, aby móc przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Uzależniona jest ona od celu przetwarzania danych. Spółka gromadzi i w inny sposób przetwarza dane osobowe Użytkownika na następujących podstawach prawnych:

a)       w przypadkach wymaganych prawem - na podstawie zgody Użytkownika na gromadzenie i przetwarzanie danych (na przykład zgoda Użytkownika jest wymagana do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub podczas korzystania z takich technologii jak pliki cookie);

b)       w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem np. zaakceptowanego przez Użytkownika regulaminu i innych umów;

c)       ze względu na prawnie uzasadnione interesy Spółki, w każdym przypadku pod warunkiem, że Spółka dokona porównania konieczności przetwarzania danych w tym celu oraz interesów związanych z prywatnością i poufnością Użytkownika, w tym biorąc pod uwagę uzasadnione oczekiwania Użytkownika, wpływ przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, które zostały lub mogą zostać wdrożone. We wszystkich przypadkach przetwarzanie ze względu na prawnie uzasadnione interesy Spółki zostanie ograniczone do minimum. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, prawnie uzasadnione interesy obejmują:

 1.         promocję Usług, ulepszenie obsługi klienta, kiedy Użytkownik kontaktuje się ze Spółką;
 2.        rozwój i ulepszanie produktów, w przypadku gdy przetwarzanie danych umożliwia ulepszanie, modyfikację, personalizację lub innego rodzaju poprawę Usług i wymianę informacji na korzyść klienta oraz lepsze zrozumienie, w jaki sposób klienci korzystają z Usług Spółki;
 3.         przekazywanie danych wewnątrz organizacji do celów administracyjnych i innych uzasadnionych celów biznesowych;
 4.        wykrywanie oszustw i zapobieganie im;
 5.         obronę lub ustalenie roszczeń;
 6.         poprawę bezpieczeństwa Spółki, jej pracowników i innych osób (np. gości) ( w tym cyberbezpieczeństwa, w tym poprawę bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Spółki);
 7.        ogólne prowadzenie działalności i dochowanie należytej staranności (np. nawiązanie i prowadzenie relacji ze sprzedawcami, partnerami i innymi organizacjami oraz kontaktowanie się z osobami dla nich pracującymi) oraz
 8.        świadczenie Usług Użytkownikowi.

d)       przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego np. przechowywania danych podatkowych przez ustawowo wymagany okres, odpowiadanie na żądania organów publicznych (np. sądów), organów celnych w celach realizacji odprawy celnej.

Aby uzyskać więcej na temat przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki, należy skontaktować się z nią w sposób określony poniżej.

Dane Użytkownika (w tym jego dane osobowe) zostaną również przekazane Spółce, jeśli korzysta on z innych witryn, aplikacji lub usług udostępnianych przez Spółkę lub podmiot z jej grupy. W takim przypadku informacje te będą udostępniane podmiotom z grupy oraz łączone z informacjami zebranymi na ten temat. Spółka może się również kontaktować z Użytkownikiem za pośrednictwem jego konto w mediach społecznościowych.

Spółka nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mających istotne skutki prawne w odniesieniu do Użytkownika. Jeśli jednak zmieni się to w przyszłości, Spółka zapewni, aby takie podejmowanie decyzji było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a Użytkownik został poinformowany o tym zgodnie z obowiązującym prawem.

3.       Sposoby gromadzenia danych i źródła danych

Dane osobowe Użytkownika mogą być (a) przekazane Spółce przez Użytkownika (np. za pośrednictwem Witryny/kiedy korzysta on z Usług Spółki), (b) uzyskane od stron trzecich (np. innego podmiotu w grupie) lub (c) uzyskane z publicznie dostępnych źródeł (takich jak oficjalne strony internetowe lub urząd rejestracji spółek).

Spółka może gromadzić dane osobowe Użytkownika, jeśli Użytkownik lub jego firma dostarczają produkty i/lub świadczą Usługi Spółce lub jeśli Spółka dostarcza produkty i/lub świadczy Usług Użytkownikowi lub jego firmie (w tym w przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego); oraz

Spółka może ponadto gromadzić dane osobowe Użytkownika z następujących źródeł:

 •          pośrednio lub bezpośrednio z czynności wykonywanych na Witrynie np. dane o korzystaniu z witryny, które są gromadzone automatycznie. Ponadto podobnie jak wiele innych firm Spółka wykorzystuje plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe, które strona internetowa może wykorzystywać do rozpoznawania powracających na stronę użytkowników, ułatwienia im dostępu do strony i korzystania z niej oraz śledzenia zachowań użytkowników np. które strony on odwiedza. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce dotyczących plików cookies.
 •          z portali społecznościowych;
 •          od partnerów strategicznych, którzy pomagają nam realizować niektóre transakcje i Usługi (np. upoważnieni sprzedawcy, upoważnieni partnerzy biznesowi, którzy mogą odbierać przesyłki w imieniu Spółki, operatorzy kart kredytowych, firmy przeprowadzający analizę, hosting i inni partnerzy strategiczni).

 

4.       Wymogi prawne i inne

Jak wyjaśniono powyżej, niektóre dane osobowe wymagane przez Spółkę są niezbędne do świadczenia Usług, a ich niepodanie może oznaczać brak możliwości świadczenia konkretnych Usług Użytkownikowi lub podanie informacji, o które on prosi.

Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane, jeśli jest to konieczne na uzasadnione żądanie organu ścigania lub organu regulacyjnego, jednostki lub agencji lub w celu badania, zapobiegania lub podjęcia działania dotyczącego podejrzenia prowadzenia działań niezgodnych z prawem lub oszustwa, wdrożenia lub stosowania Regulaminu Spółki i innych umów, ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa podmiotów z grupy, klientów, klientów innych firm lub w celu obrony roszczeń. Dane osobowe nie zostaną usunięte, jeśli są niezbędne na potrzeby dochodzenia lub sporu lub dopóki obowiązujące prawo nie zezwala na ich usunięcie. Dane te będą przechowywane do czasu pełnego rozwiązania problemów i możliwości ich usunięcia zgodnie z prawem.

Wszelkie dane osobowe przekazywane Spółce przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny muszą być kompletne i dokładne. W razie potrzeby Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem, aby zweryfikować jego dane osobowe.

 

5.       Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres zasadnie konieczny oraz w celu rozpatrywania roszczeń. Dane te będą również przechowywane przez niezbędny okres w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Prawo wymaga, aby niektóre rodzaje danych (np. rejestry podatkowe) były przechowywane przez określony czas.

Zasadniczo stosuje się następujące kryteria w celu określenia okresów przechowywania danych:

 • to, czy istnieją zobowiązania umowne lub prawne, które wymagają od Spółki przechowywania danych przez pewien okres czasu;
 • to, czy Użytkownik niedawno kontaktował się ze Spółką;
 • to, czy istnieje nierozstrzygnięte roszczenie dotyczące relacji biznesowej (lub innej) łączącej Użytkownika ze Spółką lub w inny sposób z nią powiązane; oraz
 • to, czy obowiązujące prawo, rozporządzenie lub przepisy wykonawcze pozwalają na przechowywania danych przez określony okres.

Kryteria te mogą również oznaczać dostosowanie okresu przechowywania kategorii danych osobowych wskazanych powyżej.

Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, jeśli nie będą one już potrzebne do celów określonych powyżej.

Stosuje się następujące praktyki przechowywania w odniesieniu do niektórych danych osobowych:

Dane konta i Informacje przewozowe:

 •          Dane rachunku i informacje o prawach, zainteresowaniach i wirtualnych aktywach na koncie Użytkownika nie będą dostępne natychmiast po usunięciu konta przez Użytkownika, ale konta w niektórych kanałach składania zamówień mają określony okres realizacji takiego żądania (np. trzydzieści dni), więc dane mogą zostać usunięte po upływie tego okresu. Po usunięciu danych nie ma możliwości ich przywrócenia.
 •          Aby móc odpowiedzieć na zapytanie Użytkownika, jego Informacje przewozowe będą przechowywane w aktualnym systemie SF przez okres od trzydziestu dni do sześciu miesięcy (w zależności od konkretnego kanału składania zamówień), a Użytkownik może składać zapytania o status realizacji zamówienia na oficjalnej stronie internetowej SF Express, podając nazwę nadawcy wskazaną na liście przewozowym, numeru telefonu komórkowego odbiorcy lub numeru listu przewozowego i kanału składania zamówień (np. aplikacji SF Express); po upływie tego okresu Informacje przewozowe zostaną usunięte z głównego systemu SF, i nie można ich będzie odzyskać ani uzyskać do nich dostępu.
 •          Dane konta i Informacje przewozowe będą potrzebne do przeprowadzenia procesu odprawy celnej. Prawo celne nakazuje zachowanie/przechowywanie niektórych z tych danych osobowych. Zasadniczo okres ten wynosi od 3 do 7 lat w zależności od kraju i przepisów celnych. W takich przypadkach przechowywane będą tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych Spółki.

Marketing:

 •          Spółka zatrzyma dane kontaktowe Użytkownika na wypadek, gdyby ten wyraził sprzeciw wobec otrzymywania od Spółki bezpośrednich wiadomości marketingowych lub zrezygnował z ich otrzymywania. Dane Użytkownika zostaną dodane do listy adresów wyłączonych z przesyłania wiadomości, co zapobiegnie przesyłaniu następnych wiadomości marketingowych w przyszłości. Ponadto dane osobowe nie zostaną usunięte, jeśli są istotne dla dochodzenia lub sporu. Dane te będą przechowywane do czasu pełnego rozwiązania problemów zgodnie z prawem.

Spory:

 •          W stosownych przypadkach Spółka będzie również przechowywać dane osobowe Użytkownika do momentu upływu czasu przedawnienia roszczeń (tj. zasadniczo okres ten wynosi od sześciu do dziesięciu lat w zależności od danej jurysdykcji). Umożliwi to Spółce wykonywanie przysługujących jej praw lub obronę ewentualnych roszczeń. W niektórych przypadkach może istnieć konieczność przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres czasu np. w przypadku prowadzenia bieżącej korespondencji z użytkownikiem lub toczącego się dochodzenia prowadzonego przez organy regulacyjne. Okres zachowania danych osobowych zależeć będzie od długości okresu rozstrzygania roszczenia lub dochodzenia oraz od konieczności zapewnienia niezbędnych danych w celu wykonania wszelkich przysługujących Spółce praw.

Aby uzyskać więcej informacji na temat okresów zachowania danych, należy skontaktować się ze Spółką, pisząc na adres joeyxie@sf-express.com

 

6.       Udostępnianie danych

W określonych przypadkach Spółka przekazuje dane osobowe Użytkownika innym osobom np. usługodawcom, podmiotom z grupy lub organom ścigania. Obejmuje to następujące przypadki:

 • Spółka przekazuje dane Użytkownika innym podmiotom ze swojej grupy kapitałowej, aby świadczyć jak najlepsze usługi w całej grupie. Podmioty te mają obowiązek przechowywać i wykorzystywać dane osobowe zgodnie z niniejszą Klauzulą informacyjną.
 • Spółka przekaże dane osobowe Użytkownika i umożliwi wgląd do nich dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarek, którzy pomagają jej w ulepszaniu i optymalizacji strony internetowej i aplikacji oraz w lepszej personalizacji treści i reklam.
 • Spółka przekazuje dane osobowe Użytkownika upoważnionym partnerom biznesowym, sprzedawcom, określonym wykonawcom i usługodawcom, takim jak podmioty przetwarzające. Mogą oni przetwarzać dane osobowe Użytkownika w imieniu Spółki np. jeśli korzystamy z usług dostawcy usług w chmurze (np. AWS). Przykładami innych usługodawców są agencje reklamowe, dostawcy usług IT, specjaliści od tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, dostawcy poczty elektronicznej i zewnętrzne centra obsługi. Tacy dostawcy i usługodawcy będą zobowiązani do spełnienia standardów Spółki w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa danych. Przekazywane im informacje, w tym dane Użytkownika, będą przekazywane wyłączenie w związku z pełnioną przez nich funkcją. Nie będą oni mieli prawa wykorzystywać danych Użytkownika w innych celach niż te podane w niniejszej Klauzuli informacyjnej.
 • Spółka może przekazywać dane Użytkownika podmiotom przetwarzającym płatności. Kiedy Użytkownik składa zamówienie, może wybrać usługi płatnicze świadczone przez firmę powiązaną SF lub firmę zewnętrzną współpracującą z SF (np. SF Financial, Alipay, WeChat Pay, Unionpay, NetsUnion, zwane dalej „Instytucjami płatniczymi”). Spółka przekaże Instytucjom płatniczym numer zamówienia SF oraz informacje o wysokości transakcji, aby potwierdzić dyspozycję płatności Użytkownika i zrealizować płatność.

W pewnych sytuacjach dane osobowe Użytkownika mogą być one przekazane firmom zewnętrznym:

 • jeśli Spółka zamierza zbyć lub przenieść całość lub część swojej działalności, dane mogą zostać przekazane potencjalnym nabywcom na odpowiednich warunkach dotyczących zachowania poufności;
 • w przypadku reorganizacji lub sprzedaży Spółki dane mogą zostać przekazane nabywcy, który będzie mógł dalej świadczyć usługi Użytkownikowi;
 • w przypadkach wymaganych prawem lub zgodnie z kodeksem lub praktyką stosowaną przez Spółkę lub na żądanie organu regulacyjnego lub państwowego np. policji lub organu celnego;
 • jeśli Spółka broni roszczenia, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane w związku z obroną takiego roszczenia.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane, jeśli zostaną poddane animizacji i łączeniu, w taki sposób, aby przestały być danymi osobowymi.

 

7.       Miejsce przechowywania danych

Dane Użytkownika gromadzone przez Spółkę mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu znajdującym się poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA, European Economic Area), w tym w Chinach, gdzie nie obowiązują równoważne prawa o ochronie danych osobowych podobne do tych w Europie. Dane mogą one być również przetwarzane przez pracowników znajdujących się poza Wielką Brytanią i/lub UE, którzy są pracownikami Spółki, jednej z jej firm stowarzyszonych lub dla firmy, która hostuje Witrynę Spółki.

W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika poza Wielką Brytanię i/lub Europejski Obszar Gospodarczy (EEA), Spółka podejmie odpowiednie środki w celu ochrony tych danych zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Niezależnie od różnic prawa w poszczególnych krajach, do których przesyłane będą dane, Spółka zapewni poziom ochrony takich danych nie niższy niż ten obowiązujący w kraju, w którym pierwotnie zgromadzono dane osobowe.

W przypadku przekazania danych poza Wielką Brytanię i/lub EEA, zazwyczaj stosuje się standardowe klauzule umowne (SCCs, Standard Contractual Clauses), aby zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa. Takie wzory umów zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Aby uzyskać kopię SCCs zatwierdzonych przez organ regulacyjny, należy skontaktować się ze Spółką w sposób podany poniżej.

 

8.       Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują określone prawa dotyczące przetwarzania jego danych osobowych. Niektóre z nich mają zastosowanie tylko w określonych sytuacjach. Aby skorzystać ze swoich praw lub dowiedzieć się więcej na ten temat, należy skontaktować się ze Spółką na joeyxie@sf-express.com

 • Prawo wglądu do swoich danych osobowych: Użytkownik ma prawo zapytać Spółkę, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeśli tak jest, ma prawo żądać wglądu do swoich danych osobowych. Dzięki temu może uzyskać kopię swoich danych osobowych będących w posiadaniu Spółki i określone inne informacje z tym związane.
 • Prawo do poprawy swoich danych osobowych: Użytkownik ma prawo zażądać korekty wszelkich swoich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych przechowywanych przez Spółkę.
 • Prawo do usunięcia danych: Użytkownik ma prawo w pewnych sytuacjach żądać od Spółki usunięcia jego danych osobowych. Istnieją również pewne wyjątki, kiedy Spółka może odmówić zastosować się do żądania usunięcia danych np. w przypadku gdy zachowanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub związane z roszczeniem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo żądać od Spółki zawieszenia przetwarzania swoich pewnych danych osobowych np. jeśli pragnie ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania.
 • Prawo do przekazania danych: Użytkownik ma prawo żądać przekazania pewnych swoich danych osobowych innemu podmiotowi.
 • Prawo do złożenia sprzeciwu: w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (Spółki lub strony trzeciej), Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych. Spółka może mieć jednak prawo dalszego przetwarzania danych Użytkownika w oparciu o swoje uzasadnione interesy lub w związku z roszczeniem. Użytkownik ma również prawo złożenia sprzeciwu co do przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 • Zgoda: jeśli Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę.

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym mieszka, w którym znajduje się siedziba Spółki, lub w którym doszło do domniemanego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. W Wielkiej Brytanii można złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (tel. 0303 123 1113 lub przez stronę internetową www.ico.org.uk).

 

9.       Środki bezpieczeństwa

Spółka zobowiązuje się chronić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. W tym celu stosuje fizyczne, techniczne i administracyjne środki ochrony, aby uniemożliwić wgląd do danych osobowych Użytkownika przez nieuprawnione osoby.

 

10.    Linki do stron innych firm

Na Witrynie, w biuletynach, wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną i w inny sposób mogą znajdować się łącza przekierowujące do witryn innych firm, w tym sieci partnerskich Spółki, reklamodawców i innych firm z grupy i/lub sieci społecznościowych udostępnionych Użytkownikowi i wspieranych przez jego przeglądarkę.

Dane osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem tych stron internetowych nie są objęte Klauzulą informacyjną, a Spółka nie odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez takie strony. Jeśli Użytkownik korzysta z łączy zamieszczonych na tych stronach, powinien pamiętać, że strony te stosują własne Klauzule informacyjne, które określają, w jaki sposób strony te gromadzą i przetwarzają dane osobowe. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych w związku z funkcjami społecznościowymi dostępnych jest w Klauzulach informacyjnych podmiotów, którym Użytkownik zdecyduje się udostępniać dane.

 

11.    Zmiany w niniejszej Klauzuli informacyjnej

Treść niniejszej Klauzuli może być zmieniana.

Jeśli zmiany dotyczyć będą kwestii istotnych (rodzaju gromadzonych danych, sposobu i celu ich wykorzystania), przez zasadny okres czasu po ich wprowadzeniu zostaną one podkreślone u góry tekstu; zostanie wtedy również zamieszczony widoczny link do nich przekierowujący.

Klauzula informacyjna wchodzi w życie automatycznie po zamieszczeniu jej na Witrynie. Aktualna wersja Klauzuli jest nadrzędna w stosunku do wszystkich wersji poprzednich.

Aby uzyskać wgląd do poprzednich wersji niniejszej Klauzuli, należy skontaktować się ze Spółką.

 

12.    Kontakt ze Spółką

Jeśli Użytkownik pragnie uzyskać więcej informacji na temat sposobu zarządzania danymi osobowymi Użytkownika lub obawia się, że doszło do naruszenia jego prywatności i pragnie złożyć skargę, powinien skontaktować się ze Spółką w sposób podany poniżej. Spółka dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na taką skargę jak najszybciej.

Wszelkie pytania dotyczące ankiety należy kierować na adres:

Adres e: mail: joeyxie@sf-express.com,

Adres: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

 

 

 

Załącznik 1

Dane kontaktowe administratora danych

 

SF Express (Europe) Co., Ltd.:

Adres: 4th Floor Imperial House, 8 Kean Street, London, United Kingdom, WC2B 4AS.

Pytania prosimy kierować na adres:

e-mail: joeyxie@sf-express.com

 

顺丰速运有限公司

S.F. Express Co., Ltd.:

Adres: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054                      

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Pytania do spółki S.F. Express Co., Ltd. należy kierować na dane kontaktowe podane powyżej.

 

顺丰科技有限公司

SF Technology Co., Ltd.:

Adres: 中国深圳市高新技术产业园区南区学府路深圳市软件产业基地,邮编:518054                

Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Hi-tech Industrial Park South, Shenzhen, 518054, P.R. China

Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przedstawiciela firmy SF Technology Co:

Nazwa: SF Express (Europe) Co., Ltd.

Dane kontaktowe: joeyxie@sf-express.com

Pytania do spółki SF Technology Co., Ltd. należy kierować do jej przedstawiciela na dane kontaktowe podane powyżej.

 

 

Załącznik 2

Zakres odpowiedzialności wspólnych administratorów danych

 

Spółki SF Express (Europe) Co., Ltd. („SF UK”) oraz S.F. Express Co., Ltd. („SF China”) są łącznie administratorami danych w odniesieniu do czynności przetwarzania wykonywanych na potrzeby świadczenia usług Użytkownikowi. Oznacza to, że mogą wspólnie określać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 

W tabeli poniżej przedstawiono uzgodnienia pomiędzy SD China i SF UK jako wspólnymi administratorami danych w tym to, kto jest odpowiedzialny za przekazywanie Użytkownikowi informacji na temat celu i sposobu wykorzystania jego danych, a kto jest odpowiedzialny za rozpatrywanie żądań Użytkownika.

 

 

Zakres odpowiedzialności

 

Strona odpowiedzialna

Przekazanie klauzul informacyjnych

Oboje

 

Odpowiadanie na żądania osób, których dane dotyczą (w tym żądania dotyczące praw osób, których dane dotyczą)

 

SF UK

Informowanie osób, których dane dotyczą, o naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych

 

SF UK

Punkt kontaktu we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych

 

Patrz Załącznik 1