Cách chuẩn bị hóa đơn

1. Số vận đơn

Số vận đơn phải đúng với số vận đơn của SF

2. Shipper’s Information Thông tin người gửi

Tên công ty/ Tên người gửi/ Số điện thoại/ Địa chỉ/ Mã nước và mã bưu chính

 3. Thông tin người nhận

Tên công ty/ Tên người nhận/ Số Điện thoại/ Địa chỉ/ Mã nước và mã bưu chính (không cần thiết cho Hồng Kông và Ma Cao)

 4. Mã số công ty hoặc thẻ căn cước công dân

Điền mã số công ty (8 chữ số) hoặc số thẻ căn cước công dân (10 chữ số) trong trường hợp gửi hàng đến Đài Loan.

 5. Mô tả hàng hóa

Người gửi phải điền đầy đủ thông tin chi tiết mô tả hàng hóa bao gồm vật liệu của hàng. Tất cả những sản phẩm phải được liệt kê riêng biệt với nhau và giá trị khai báo của hàng bằng USD hoặc đơn vị tiền tệ nội địa (3 ký tự). (Vui lòng không sử dụng ký hiệu $). Nếu hàng hóa không có giá trị thương mại, vui lòng ghi: “KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI, KHÔNG ĐỂ BÁN” hoặc “GIÁ TRỊ KHAI BÁO CHỈ CHO MỤC ĐÍCH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN”.

 6. Nước xuất xứ

Quý khách nên điền thông tin về nước xuất xứ của hàng hóa.

7. Điều kiện thương mại

Các danh mục trong Incoterm (ví dụ: CIF, FOB) phải được đánh dấu để giới hạn nghĩa vụ của người bán và người mua liên quan đến quy trình vận chuyển hàng hóa.

8. Lý do vận chuyển

Người gửi hàng phải nêu rõ lý do hàng gửi là thương mại hay sử dụng cá nhân.

9. Chữ ký và ngày tháng

Người gửi phải ký và điền đầy đủ ngày tháng năm vào hóa đơn.