Thông tin tải về

Các mẫu tiện ích

1

 Mẫu mở tài khoản khách hàng và xác nhận giá chiết khấu

Tải về

2

 Hóa đơn thương mại

Tải về

Thông tin tiện ích

1

 Hướng dẫn đóng gói

Tải về

2

Hướng dẫn sử dụng IBS – Khách hàng cá nhân

Tải về

3

Hướng dẫn sử dụng IBS – Khách hàng doanh nghiệp

Tải về

4

Bảng giá công bố

Bảng giá hàng xuất từ Việt Nam 2022

Bảng giá Hàng nhập 2022