สินค้าต้องห้าม

รายการ

คำอธิบาย/ ข้อควรระวัง

คำอธิบายโดยละเอียด

กฎข้อบังคับ

สัตว์ที่มีชีวิต

 

 

 

 

 

 

ของต้องห้าม

ชิ้นส่วนมนุษย์ หรือเถ้ากระดูก

 

 

ทองคำแท่ง (ของโลหะมีค่าใด ๆ)

 

 

เงินตรา (ธนบัตร ธนบัตรสกุลเงิน และเหรียญ)

 

 

อัญมณี

 

 

สินค้าผิดกฎหมาย

 

เช่น ยาเสพติด สื่อลามก อุปกรณ์การพนันหรือวัสดุใด ๆ ที่ทำให้ราชวงศ์หรือพุทธศาสนาเสื่อมเสีย

อาวุธปืน อาวุธยุทธภัณฑ์ ระเบิด หรืออุปกรณ์จุดระเบิด

 

อาวุธปืนและกระสุนจริงสามารถนำเข้าเป็นของประเภทต้องกํากัดได้ แต่ไม่มีบริการจัดส่ง

- ต้องเดินพิธีการทางศุลกากรแบบเป็นทางการ (ใช้เอกสาร Cat 4)

- สำหรับใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น

- ผู้รับสินค้าต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก่อนนำเข้า

- อินวอยซ์ที่แนบมาพร้อมของจะต้องระบุหมายเลขอนุญาตให้นำเข้าของผู้รับ

ของต้องกำกัด

อาวุธเลียนแบบ หรือแบบจำลองปืน กระสุน วัตถุระเบิด / ระเบิด

 

อาวุธปืนหรือกระสุนจำลองต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเช่นเดียวกับอาวุธปืนจริง และไม่มีบริการจัดส่ง

โบราณวัตถุและผลงานศิลปะ

 

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมศิลปากร


อากรแสตมป์/อากรภาษี

ตราสารเปลี่ยนมือซึ่งมีสามารถโอนเปลี่ยนมือไปยังผู้ถือได้โดยการส่งมอบ

ไม่ส่งผลกระทบต่อพิธีการทางศุลกากร แต่อาจต้องมีการจัดการเป็นพิเศษ และมีการรับประกันความคุ้มครอง

บุหรี่

1. ไม่อนุญาตให้ใช้ส่วนบุคคล

2. อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

3. ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมสรรพสามิตก่อนการจัดส่ง

สินค้าอันตราย

 

รายการที่ต้องห้ามนำขึ้นเครื่องบิน เช่น ของเหลวหรือของแข็งที่ติดสามารถไฟได้

- เอกสารข้อมูล MSDS

- เอกสารประกอบอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

อาวุธปืน

 

 ต้องมีใบอนุญาตนำเข้า

ขนสัตว์และงาช้าง

 

 

อัญมณี นาฬิกา โลหะที่มีมูลค่า(นอกเหนือจากทองคำแท่ง)

 

จำกัดเฉพาะนาฬิกาที่ประดับด้วยอัญมณี หรือมีมูลค่ากว่า 40,000 บาท

ตราสารเปลี่ยนมือซึ่งมีลักษณะโอนเปลี่ยนมือได้โดยการส่งมอบ (Bearer Form) (ไม่ว่าจะมีมูลค่าเหมือนเงินสดหรือไม่)

 

 

ปืนของเล่น ปืนลม

 

สามารถนำเข้าเป็นของกำกัด โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ก่อน  ปืนลมอาจต้องมีใบอนุญาตนำเข้าเช่นเดียวกับอาวุธปืนจริง ขึ้นอยู่กับความดันของปืน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมสรรพสามิตและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนพัสดุจะส่งถึงปลายทาง

ไวน์และสุราต้องเสียภาษีอากรขาเข้ามากกว่า 400% เฉพาะบริษัทที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

เฉพาะตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในการนำเข้า

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์และ / หรือกรมประมง

ไม่รับขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย

สารเคมีที่ไม่เป็นอันตราย

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าพร้อมทั้งแนบ MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย) กรณีไม่มีเอกสาร MSDS อาจจะเกิดความล่าช้า 3-5 วัน และจะต้องทำการวิเคราะห์ตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้การจัดส่งล่าช้าถึง 30 วัน

- MSDS จากผู้ผลิต

- เอกสารรายละเอียดของสินค้า

- เอกสารประกอบอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

อุปกรณ์สื่อสาร

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และทำให้การจัดส่งล่าช้าประมาณ 5 วันทำการ

 

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ค่าธรรมเนียมอนุญาตการใช้งาน จะต้องระบุไว้ในเอกสารอินวอยซ์เพื่อใช้ในการประเมินราคาของศุลกากร

 

เครื่องสำอาง

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีใบอนุญาตเมื่อการจัดส่งมาถึง ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้ขอใบอนุญาตด้วยตัวเอง และอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง 30 วัน

ยาและอาหารเสริมเป็นสินค้าถูกจำกัดสำหรับการใช้ส่วนบุคคล (ดูข้อ 2 เพื่อการอ้างอิง) อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และอาหารจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้า

ยาที่ไม่มีใบสั่งยา

ยาและอาหารเสริมเป็นสินค้าถูกกำกัดสำหรับการใช้ส่วนบุคคล (ดูข้อ 2 เพื่อการอ้างอิง)


ผู้นำเข้าต้องได้รับ "หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์" จาก FDA (สมาคมอาหารและยา)

สำหรับการนำเข้าเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและธุรกิจ ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)หรือกระทรวงสาธารณสุข

ยา ที่มีใบสั่งยา

ยาที่มีใบสั่งยาเป็นสินค้าถูกกำกัด สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนตัวและธุรกิจ

สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุข (หากไม่มีใบอนุญาต อาจทำให้การจัดส่งล่าช้ามากถึง 30 วัน) ถ้ามีวัตถุประสงค์ในการใช้งานส่วนบุคคล ผู้รับต้องมีใบสั่งยาจากโรงพยาบาล และอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมตามใบสั่งยา (การจัดส่งจะถูกยกเลิกหากไม่มีใบสั่งยา) และไม่อนุญาตให้ใช้ใบสั่งยาจากร้านขายยา

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

แบตเตอรี่ลิเธียม / แบตเตอรี่ที่ชาร์จสำหรับแล็ปท็อปและเครื่องใช้ไฟฟ้า (ของใหม่และของใช้แล้ว) ต้องได้รับการรับรองการนำเข้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ. หรือ TISI)อาจทำให้การตรวจปล่อยของศุลกากรล่าช้าอย่างน้อย 30 วันหากไม่มีเอกสารรับรอง

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ และแบตเตอรี่อยู่ในหมวดเดียวกัน

อาหารเพื่อการบริโภค

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงสาธารณสุข หากไม่มีใบอนุญาตเมื่อการจัดส่งมาถึง ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้ขอใบอนุญาตด้วยตัวเอง และอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง 30 วัน

ไม่รับขนส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย

ขนสัตว์

ต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมปศุสัตว์และ / หรือกรมประมง

 

เมล็ดพันธุ์ตัวอย่าง

ต้องมีใบอนุญาตจากจากกระทรวงพาณิชย์

ต้องได้รับใบอนุญาตนำเข้าจาก FDA หรือใบรับรองสุขอนามัยพืชและ GMO (Genetically Modified organisms)

ของเหลวที่ไม่เป็นอันตราย

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าพร้อมทั้งแนบ MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัย) กรณีไม่มีเอกสาร MSDS อาจจะเกิดความล่าช้า 3-5 วัน และจะต้องทำการวิเคราะห์ตรวจสอบ ซึ่งอาจทำให้การจัดส่งล่าช้าถึง 30 วัน

- MSDS จากผู้ผลิต

- เอกสารรายละเอียดของสินค้า

- เอกสารประกอบอื่น ๆ  ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า

เครื่องมือวัด

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานชั่ง ตวง วัด โดยหลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและได้รับการตรวจปล่อยแล้ว จะต้องถูกส่งไปตรวจสอบที่สำนักงานชั่ง ตวง วัด ซึ่งอาจทำให้การจัดส่งล่าช้าประมาณ 5 วันทำการ

อุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณทางกายภาพ เช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และทันตกรรม

ต้องมีใบอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข (หากไม่มีใบอนุญาตเมื่อการจัดส่งมาถึง ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้ขอใบอนุญาตด้วยตัวเอง และอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งถึง 30 วัน)

อุปกรณ์ทางการแพทย์อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์เท่านั้น

 

อุปกรณ์ทางทหาร

ต้องมีใบอนุญาตจากกรมการอุตสาหกรรมทหาร และอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งเป็นเวลา 5วันทำการ

 

โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์เสริม และส่วนประกอบ

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งเป็นเวลา 5วันทำการ

 

ชิ้นส่วน ตัวเครื่อง และอิเล็กทรอนิกส์

อะไหล่รถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางกระจก และถุงลมนิรภัยต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

สินค้าที่ใช้แล้วทั้งหมดเป็นสิ่งของต้องห้าม กระจกนิรภัย (รวมทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยทุกชนิด เช่นเข็มขัดนิรภัย) และถุงลมนิรภัยต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

ของใช้ส่วนตัว

ผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยต้องมีหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (อย่างน้อย 12 เดือน) เพื่อที่จะได้รับการยกเว้นภาษีอากรขาเข้า  ในกรณีผู้ถือสัญชาติไทย ผู้นั้นจะต้องอยู่ในประเทศที่ขอวีซ่าอย่างน้อย 12 เดือน และจะต้องส่งออกของใช้ส่วนตัวจากประเทศที่ระบุไว้ในวีซ่าเท่านั้น การยกเว้นภาษีอากรจะมีผลบังคับภายใน 6 เดือนนับจากวันที่เจ้าของมาถึง ใบอนุญาตนำเข้าอาจจะต้องใช้ขึ้นอยู่กับของใช้ส่วนตัวที่นำกลับมา

ใบอนุญาตนำเข้าสำหรับสินค้า เช่น ยา อาหาร (ของใช้ส่วนตัว) ในการนำกลับมาประเทศไทย จำเป็นจะต้องมี

ตอบ: ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารประกอบการพิจารณา

พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช

ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชและ GMO(สิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม)  โดยหลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและได้รับการตรวจปล่อยแล้ว จะต้องถูกกักกันเพื่อตรวจสอบโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นเวลา 21 วัน

ผู้นำเข้าจะต้องเตรียมใบรับรองนี้ก่อน จากนั้นตัวแแทนออกของจะทำหน้าที่เดินพิธีการตรวจปล่อยทางศุลกากร รวมถึงขั้นตอนการกักกันในนามของผู้นำเข้า

เครื่องรับส่งสัญญาณ / เรดาร์

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งเป็นเวลา 5วันทำการ

 

อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเกี่ยวกับรังสี

ต้องมีใบอนุญาตจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือใบอนุญาตจากภาควิชาปรมาณูเพื่อสันติ

เมล็ดพันธุ์พืช

ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชและ GMO (สิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรม) โดยหลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรและได้รับการตรวจปล่อยแล้ว จะต้องถูกกักกันเพื่อตรวจสอบโดยกรมวิชาการเกษตรเป็นเวลา 21 วัน

 

อุปกรณ์โทรคมนาคม

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกสทช. (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) และอาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่งเป็นเวลา 5วันทำการ

 

ยาสูบ

1. สำหรับการใช้เพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลจะไม่ได้รับการอนุมัติ

2. อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

3. ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากกรมสรรพสามิตก่อนการจัดส่ง

 

ของเล่น

ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.หรือ TISI)ถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริจาคก็ตาม การขนส่งอาจเกิดความล่าช้าประมาณ 5 วันทำการ

อนุญาตการนำเข้าสำหรับใช้ส่วนบุคคลในประมาณเล็กน้อยเท่านั้น สำหรับของเล่นทุกประเภทเป็นสินค้าที่ถูกจำกัดการนำเข้า และต้องมีใบอนุญาตนำเข้า ยกเว้นสิ่งของต้องห้าม เช่นปืนของเล่น เซ็กส์ทอย จะไม่อนุญาตให้นำเข้า