วิธีการเตรียมใบนำส่งสินค้า

ใบนำส่งสินค้าของเรานี้ถูกออกแบบมาเหมาะสมกับการจัดส่งพัสดุแบบด่วนจากประเทศไทยแล้ว

รายละเอียดในใบนำส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องตรงกันกับเอกสารอินวอยซ์

ผู้จัดส่งจะต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษในใบนำส่งและเอกสารอินวอยซ์ ไม่อนุญาตให้ใช้ภาษาจีนและภาษาอื่น ๆ

1. ข้อมูลผู้จัดส่ง (Shipper’s Information)

     กรอกรายละเอียดของผู้จัดส่ง

2. ข้อมูลผู้รับ (Receiver’s Information)

     กรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้รับ

     2.1 "หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับสินค้า": โปรดระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเพื่อจะได้ผ่านพิธีศุลกากรง่ายขึ้น โดยเฉพาะในการจัดส่งพัสดุไปยังไต้หวัน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของบริษัท ) / หมายเลขบัตรประชาชน (บุคคล) ของผู้รับต้องเขียนไว้ในคอลัมน์นี้

     2.2 "รหัสไปรษณีย์": ลูกค้าควรกรอกรหัสไปรษณีย์ปลายทางของผู้รับให้ถูกต้อง

3. ข้อมูลรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดส่ง (Description of Content)

     ต้องกรอกข้อมูลโดยละเอียด เช่น ถ้ามีการจัดส่งหลายชิ้น คุณต้องระบุรายละเอียดทั้งหมด คอลัมน์ของมูลค่าสิ่งของต้องสำแดงควรใส่มูลค่ารวมทั้งหมด เช่น

     3.1 สกุลเงินต้องกรอกด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ "USD";

     3.2 ควรมีรหัสประเทศหรือภูมิภาคของต้นทางสินค้า เช่นจีนแผ่นดินใหญ่คือ "CN" ฮ่องกง "HK" ไต้หวัน "TW" อเมริกา "US" และสิงคโปร์ "SG" เป็นต้น

      3.3หมายเลขอ้างอิง

     ให้บริการตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น

4. รายละเอียดการจัดส่งสินค้า (Shipment Detail)

    4.1ประเภทการจัดส่ง

    คุณต้องเลือกประเภทการจัดส่งระหว่างการจัดส่ง “เอกสาร”หรือ “พัสดุ”

    4.2 ขนาด (เซนติเมตร)

คุณต้องกรอกตัวเลขสำหรับความยาว ความกว้าง และความสูง (เป็นหน่วย ซม.)  วิธีการคำนวณน้ำหนักสำหรับการขนส่งทางอากาศ คือควรคูณสามค่าดังกล่าวข้างต้น แล้วหารด้วย 6000 แต่สำหรับการจัดส่งแบบ overlanded ให้คูณสามค่าข้างต้น และหารด้วย 12000

  1. การบริการ (Services)

    เลือกประเภทบริการที่บริษัทนำเสนอแก่คุณ โปรดทำเครื่องหมายที่คอลัมน์ "อื่น ๆ " แล้วใส่การบริการที่คุณต้องการเพิ่มเติม รวมถึงค่าใช้จ่าย

6. ค่าบริการ (Charges)

    กรอกจำนวนหีบห่อ น้ำหนักที่แท้จริง น้ำหนักที่ใช้คิดค่าบริการของสินค้าแต่ละชิ้น และค่าขนส่งรวมในการจัดส่ง ค่าขนส่งรวมคือ ค่าบริการเพิ่มเติมที่รวมกับค่าขนส่งแล้ว

7. การชำระค่าสินค้า (Payment of Charges)

กรอกข้อมูลเงื่อนไขการชำระเงินให้ถูกต้อง

8. ภาษี (Bill Duties And Taxes To)

     หากเว้นว่างไว้ ผู้รับจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีปลายทาง

9. ลายเซ็นของผู้จัดส่ง/ลายเซ็นของผู้รับ (Signature)     

     ผู้จัดส่งต้องลงนามใน HAWB และกรอกวันที่จัดส่งจริง

     ผู้รับสินค้าต้องลงนามใน HAWB และกรอกวันที่รับสินค้าจริง

      หมายเหตุ: ผู้รับสินค้าควรกรอกชื่อเต็ม

10. หมายเหตุ (Remark)

 คุณสามารถกรอกข้อมูลอื่นๆ พิ่มเติมลงในหมายเหตุใน HAWB