ข้อมูลของต้องห้าม และของต้องกำกัดในการนำเข้าและส่งออก

สิ่งของดังต่อไปนี้ถือเป็นของต้องห้ามและของต้องกำกัด โดยไม่อนุญาตในการนำเข้ามาและส่งออกนอกราชอาณาจักรไทย หรือต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

 • อาวุธ ปืน สิ่งเทียมอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิด
 • วัตถุไวไฟ และวัตถุระเบิดได้
 • สารออกซิไดซ์และเปอร์ออกไซด์
 • สิ่งเสพติด ยาเสพติด และอุปกรณ์ในการเสพ ยาเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท สารทำให้มึนงงต่างๆ และสารตั้งต้นของสารพิษที่นำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและไม่ได้รับอนุญาต
 • สารชีวเคมี วัตถุที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อ
 • เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม
 • สื่อโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงทางสังคม เช่น สิ่งพิมพ์ผิดกฎหมาย สื่อสิ่งพิมพ์และผลิตภัณฑ์ภาพและเสียง
 • แฟ้ม เอกสาร หรือบทความที่เกี่ยวข้อกับความมั่นคงของชาติ
 • อุปกรณ์สอดแนม
 • ผลิตภัณฑ์ปลอมแปลง เช่น ธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์ปลอม หลักทรัพย์ปลอม ใบรับรองปลอม ตราประทับหลวงปลอม และตราประทับรัฐปลอม
 • เงินตรา และตราสารที่ใช้ในการต่อรองได้
 • ของละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ของลอกเลียนแบบ
 • สัตว์และพืช โดยเฉพาะสัตว์ป่าและพืชที่เป็นของสงวนและใกล้สูญพันธุ์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของมัน
 • อาหาร ยา หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ และอาจแพร่กระจายโรคจากพื้นที่ติดเชื้อ
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ของมีค่า เช่น พระพุทธรูป ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ อัญมณี โลหะมีค่า และทองคำ
 • สินค้าที่มีธงชาติไทย
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ
 • อื่นๆ ที่ห้ามมิให้ขนส่งตามบัญญัติกฏหมายและข้อบังคับอื่นๆ

นอกเหนือจากบทความของต้องห้ามหรือของต้องกำกัดข้างต้น บริษัทเอส.เอฟ. เอ็กเพรส จำกัด มีสิทธิ์ปฏิเสธการขนส่งและ/หรือหยุดการขนส่งของต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว:

 • พัสดุที่ไม่มีข้อมูลชื่อผู้รับ และผู้ส่ง
 • สิ่งของที่ไม่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง มีการขนส่งที่ไม่เหมาะสม มีคำอธิบาย การจำแนกชนิด บรรจุภัณฑ์ การติดฉลากที่ไม่เหมาะสม และไม่มีเอกสารหรือใบรับรองตามที่บริษัทเอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัดกำหนด
 • สิ่งของที่อันตรายกับความปลอดภัยของยานพาหนะในการขนส่ง หรือความปลอดภัยส่วนบุคคล เนื่องจากสิ่งของภายใน หรือบรรจุภัณฑ์ภายใต้การพิจารณาของบริษัทเอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด
 • สิ่งของไม่เหมาะสมกับการขนส่งที่ส่งผลทางเศรษฐกิจ หรือการดำเนินการ ภายใต้การพิจารณาของของบริษัทเอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด

ข้อมูลเหล่านี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้จัดส่งที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและข้อบังคับของรัฐบาลของประเทศต้นทางและภูมิภาคปลายทาง และข้อมูลของต้องห้ามหรือต้องกำกัดในการนำเข้าและส่งออกในแต่ละประเทศและภูมิภาคอาจแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ส่งจึงควรอ้างอิงรายการของต้องห้ามและของต้องกำกัดที่ระบุจากประเทศต้นทางและปลายทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อมูลที่ได้กล่าวไปด้านบน

เตือนความจำ: หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า หรือสอบถามขอคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าต้องห้ามและต้องกำกัดในการขนส่ง โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทเอส.เอฟ. เอ็กซ์เพรส จำกัด 02 097 1889